Sotsiaaltöö

Koduteenuse käivitamine ja arendamine Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu vallas

Projekti rahastab: Euroopa Sotsiaalfond meetmest "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused"
Projekti kestvus: 01.03.2017-28.02.2019
Lühikirjeldus: projekti käigus moodustavad partnerid ühtse koduteenuse toimepiirkonna ja parandavad teenuse kvaliteeti ning kättesaadavust, et aidata kaasa piirkonna hoolduskoormusega inimeste osalemisele tööturul. Projekti juhib Misso vald.
Projekti eesmärk on kõigile teenust vajavatele eakatele- ja erivajadustega inimestele kvaliteetse koduteenuse pakkumine aidates sellega kaasa nende hoolduskoormusega lähedaste tööturul osalemisse.

Loe edasi...

Mis on häirenupp ja teised abivahendid?

Häirenupp on maailma kõige lihtsam abivahend. Üldjuhul on selle kasutaja eakas või liikumispuudega inimene, kes kannab kodus ja kodu lähistel viibides randmel või kaelas veekindlat kellataolist häirenuppu.

Loe edasi...

Nõustamisteenused toimetulekuraskustes inimestele

Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta nõustamisteenuseid. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“, mis on osa programmist „Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed“.

Loe edasi...

Asendushooldusel olevatele noortele mõeldud tugiisikuteenus

Sotsiaalkindlustusamet alustas sel aastal uue projektiga „Tugiisikuteenus asendushoolduselt elluastujatele“, mida rahastatakse ESF- projekti raames. Selle projekti käigus saavad tuge oma elu alustamiseks noored, kes lahkuvad asenduskodudest, hooldusperest või eestkosteperest ja vajavad täiendavat abi iseseisvuse suurendamiseks ning oma elu sisse seadmiseks.

Loe edasi...

Terviseprofiili küsitlus

HEA MISSO VALLA ELANIK!
Misso Vallavalitsus on algatanud terviseprofiili uuendamise vallas. Terviseprofiil on oma iseloomult arengukava laadne dokument. Probleemide ja tegevuste rõhuasetus on suunatud just tervisekäitumise ja tervisliku elukeskkonna kujundamisele. Selleks, et kaasata terviseprofiili koostamisse ka Misso valla elanikkonda, oleme koostanud küsitluslehe, mille täitmisega saate anda oma panuse Misso valla terviseprofiili tegevuskava koostamisse.
KÜSITLUSLEHT ON MÕELDUD TÄITMISEKS MISSO VALLA ELANIKELE. KÜSITLUS ON ANONÜÜMNE!

Küsitlust on võimalik täita elektrooniliselt aadressil: https://goo.gl/forms/xqHUMTf0FVXhrEmD3

Paberkandjal on küsitluslehed kättesaadavad Misso vallamajas, Misso Raamatukogus ja Luhamaa laenutuspunktis. Palun vasta küsimustikule hiljemalt 06.12.2016.

Märka õppimisest ja tööelust kõrvale jäänud noort!

Alates eelmise aasta sügisest on üle vabariigi noortekeskuste juurde avatud Noorte Tugilaid ja neid tekib järjest juurde. Võrumaal on Tugilad Rõuge, Võru, Antsla ja Vastseliina Noortekeskuse juures. Kuna Vastseliina Tugila piirkonda kuuluvad ka Meremäe, Misso ja Lasva vald, siis on ka meie valla noortel võimalus Tugila pakutavaid teenuseid kasutada ja tegevustes osaleda.

Loe edasi...

Vaata eraldi